JELED logo

Liedjes voor Rosj Hasjana

Het oude en het nieuwe jaar

Sjana tova! (tekst en noten)

Sjana tova (audio)

Sjana tova (play back)


Tapoechiem oedewasj (tekst en noten)

Tapoechiem oedewasj (audio)

Tapoechiem oedewasj (playback)